Obchodní podmínky - XKOM - mobilní a firemní masáže - Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě a okolí

logo
Přejít na obsah
Všeobecné obchodní podmínky pro subjekty:
Zdeněk Pelikán - IČO: 75710633  DIČ: CZ7506104793
Jiřina Pelikánová - IČO: 68936141 neplátce DPH

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb (dále jen masér), kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2 Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu (pokud je aktuálně v nabídce) nebo telefonickým (nebo sms) / e-mailovým objednáním (příp. objednáním přes sociální sítě Facebook / Instagram) konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1 Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky nebo dalšími komunikačními prostředky, viz bod 1.3
Dohodnutý oboustranně potvrzený termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra.

Masáže jsou poskytovány v rámci provozní doby, která je nepravidelná a řídí se aktuálními objednávkami.

2.2 Objednání / Zrušení termínu
Na objednávky masáže bude reagováno v rámci provozní doby, viz odst. 2.1
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit nebo není možné, aby objednaný masér k Vám dojel, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější zrušení dohodnutého termínu masáže se považuje za absenci zákazníka, viz odst. 2.5

2.3 Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka, nerozhodne-li masér na místě jinak.

2.4 Pozdní příjezd maséra
Dostaví-li se masér na dohodnutý termín opožděně, bude masáž provedena v dohodnutém rozsahu.

2.5 Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada (na příslušný bankovní účet / v hotovosti) hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty příslušného poukazu, nerozhodne-li masér na místě jinak. Po vyrovnání závazku může být sjednán nový termín masáže.

2.6 Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčního onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
f) zákazník nepotvrdil svým podpisem vypsané kontraindikace
g) zákazník u mobilních služeb nesplnil podmínky k poskytování mobilních služeb, viz odst. 2.12
Masér si vyhrazuje právo odložit služby na jiný termín, popř. místo, nebo jej úplně zrušit.
Masér si vyhrazuje právo požadovat určitou náhradu za rezervování termínu, pokud bude muset být masáž odmítnuta.

2.7 Masážní procedura
Klient má k objednanému času masáže k dispozici dalších 15 min., které zahrnují dobu na převléknutí. Objednaná masáž (druh masáže/masírované partie) může být zaměněna za jinou masáž (druh masáže/masírovaná partie), pokud se shoduje s původním časem masáže. Masér však tuto možnost výměny negarantuje.

2.8 Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoli zdravotních problémů
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.9 Osobní věci a cennosti
Provozovatel neručí za jakékoliv případné ztráty věcí klienta a to před masáží, během masáže či po masáži.

2.10 Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o kontraindikacích masáže, které jsou vypsány na předloženém formuláři. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas, což potvrdí na zmíněném formuláři svým podpisem. Tímto podpisem se zákazník zároveň zavazuje, že pokud dojde ke změně zdravotního stavu, je povinen tuto skutečnost před další masáží nahlásit. Není-li si zákazník jistý svým zdravotním stavem, poradí se se svým ošetřujícím lékařem. V případě potřeby bude vyžádáno jeho doporučení.

2.11 Ceník masáží
Ceník masáží je k dispozici na webových stránkách provozovatele, příp. ve fyzické podobě při návštěvě maséra.
Změna cen vyhrazena a rozhoduje datum objednání.
Poskytované slevy na služby nejsou přenosné mezi klienty, řídí se dle pravidel uvedených na webových stránkách, maximální poskytovaná sleva na služby je 50%.

2.12 Podmínky k poskytování mobilních služeb
Služby jsou poskytovány pouze v domácím, hotelovém prostředí, ve firemním prostředí v prostorách k tomuto účelu vyčleněných, ve sportovních zařízeních, dle požadavku zákazníka. Masér využívá prostor a sociálního zařízení u zákazníka.
K poskytnutí mobilních masérských služeb je nutné zajištění následujících podmínek:
a) možnost dojezdu a parkování před budovou, kde se má služba uskutečnit
b) případě umístění prostor vyčleněných k poskytnutí objednané služby od 2. NP výše-výtah nebo zajištění odnosu masérského stolu a pomůcek
c) dostatečný prostor pro rozložení přenosného masérského stolu
d) dostatečné osvětlení místnosti
e) větratelná místnost
f) nekuřácké prostředí
g) vhodné hygienické podmínky
h) přístup k pitné tekoucí teplé vodě
ch) možnost převléknutí se do pracovního oděvu
i) zdravotní stav zákazníka odpovídající požadavkům na objednanou službu
j) bezpečí maséra při příchodu, provádění služby a při odchodu

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na e-mail uvedený v kontaktech. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz
4.1 Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz (pokud je aktuálně v nabídce) lze použít na úhradu dané masáže. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh a rozsah požadovaných služeb dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2 Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet v hotovosti.

4.3 Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.4 Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je šest měsíců od data prodeje, který je uveden na líci či rubu dárkového poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

4.5 Způsob předání dárkového poukazu

Předání dárkového poukazu (osobně, poštou - zdarma) proběhne na základě hotovostní platby, příp. na základě přijaté platby na bankovním účtu a vždy s objednáním předem (e-mailem, sms zprávou, popř. telefonicky). Pokud bude zájem o speciální verzi dárkového poukazu (narozeniny, výročí, pro zaměstnance,...), je rovněž nutné zadat objednávku předem a písemně s doručením zpravidla do jednoho týdne.

5. Masáž osob do 18 let
Děti a mladiství do 18 let budou masírovány pouze v doprovodu jednoho ze zákonných zástupců, nebo s písemným souhlasem k provedení masáže alespoň od jednoho zákonného zástupce.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 20.1.2019
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah